TOhumus™

Produkt wkrótce w sprzedaży!

             

Pojemność
Ilość

Do zakupu bezpośredniego zapraszamy do naszej sieci dystrybutorów. Posiadają oni w swojej ofercie również opakowania 20L, a także 1000L oraz prowadzą sprzedaż hurtową.

Agrochem Puławy

AGROEFEKT

AGROSKŁAD

GA CHORZÓW

SOBIANEK

TOhumus™ to organiczno-mineralny stymulator wzrostu roślin pochodzący z biologicznego, naturalnego surowca jakim jest węgiel brunatny. Produkowany jest w procesie alkalicznej ekstrakcji z węgla brunatnego ze złoży wydobywanych z kopalni odkrywkowych.

TOhumus™ to sól potasowa kwasów humusowych, zawierająca:

- kwasy humusowe: Nie mniej niż 4,9 %;
- zawartość węgla organicznego: Nie mniej niż 2,8 %;
- potas - ok. 1 %
- pH - 9,0÷11,4

Stymulator wzrostu Tohumus ma postać płynnej zawiesiny.

Działanie preparatu polega na stymulowaniu utrzymywania się wyższego stężenia składników pokarmowych w pobliżu strefy korzeniowej, co pozwala roślinom na efektywniejsze wykorzystanie składników pokarmowych. 

Korzyści ze stosowania preparatu TOhumus™:

- wyższe plony roślin i poprawa jakości plonu,
- poprawa struktury gleby,
- zwiększenie pojemności wodnej, co sprawia że zagrożenie suszą jest mniejsze,
- zwiększenie dostępności składników pokarmowych dla roślin,
- większy przyrost masy nadziemnej roślin, 
- zwiększenie stopnia rozwoju systemu korzeniowego, (większe pobieranie składników pokarmowych i wody),
- większy wzrost elongacyjny korzeni i dłuższy ich wigor (roślina może pobierać wodę z głębszych warstw gleby i lepiej wykorzystuje składniki pokarmowe),
- zwiększenie naturalnej odporności roślin na choroby,
- sprzyjają tworzeniu chlorofilu, cukrów i aminokwasów w roślinach i wspomagają fotosyntezę.

Wyniki licznych badań pozwoliły dobrze poznać mechanizm działania preparatu, a wdrożenia polowe pokazały jego bardzo wysoką skuteczność w poprawie produktywności roślin i jakości plonu:

- przeprowadzone wyniki badań polowych na rzepaku ozimym i kukurydzy wykazały, że po zastosowaniu TOhumus™ uzyskano przyrost masy korzeniowej o 18 % dla rzepaku i 19%  dla kukurydzy w odniesieniu do obiektu kontrolnego bez stymulatora wzrostu;
- uzyskano istotną zwyżkę plonu nasion rzepaku o 11% a w przypadku kukurydzy (przeznaczonej na kiszonkę)  przyrost masy nadziemnej wzrósł o 26% w stosunku do obiektu kontrolnego;
- stosując doglebowo przed siewem stymulator, uzyskano wzrost plonu handlowego marchwi o 8% w stosunku do obiektu kontrolnego.

Nazwa produktu: TOhumus™

1. Rodzaj środka: stymulator wzrostu

2. Typ środka: organiczno-mineralny

3. Postać stymulatora wzrostu: płynna, zawiesina

4. Informacja o stymulatorze wzrostu: kwasy humusowe, pozyskane z ekstrakcji alkalicznej związków humusowych z węgla brunatnego za pomocą zasady potasowej.

5. Wymagania jakościowe stymulatora wzrostu

Wyszczególnienie Deklarowane zawartości przez producenta % Oznaczone w laboratorium % (m/m) GLACh
Zawartość węgla organicznego Nie mniej niż 2,82 3,71+/-0,89
pH 9,0-11,4 10,6+/-0,4

6. Zawartości zanieczyszczeń

Pierwiastek Jednostka Oznaczona w laboratorium GLACh Dopuszczalna
Cr (chrom) mg/kg s.m. Poniżej 5,0 100
Cd (kadm) mg/kg s.m. Poniżej 0,5 5
Ni (nikiel) mg/kg s.m. Poniżej 5,0 60
Pb (ołów) mg/kg s.m. Poniżej 5,0 140
Hg (rtęć) mg/kg s.m. Poniżej 0,01 2

7. Potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń.

Na podstawie badań stymulatora wzrostu "TOHUMUS" przeprowadzonych w Głównym Laboratorium Chemicznym IUNG-PIB w Puławach (sprawozdanie z badań nr 17S32 z dn. 30.06.2017) stwierdzam, że stymulator wzrostu "TOHUMUS" przewidziany do stosowania w uprawach warzywnych spełnia wymagania jakościowe deklarowane przez producenta i wymagania w zakresie dopuszczalnych zanieczyszczeń, określone w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 18 czerwca 2008 (Dz. U. z 2008 r. nr 119, poz. 765, z późn. zmianami).

8. Ocena przydatności stymulatora wzrostu do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem

Skuteczność stymulatora wzrostu "TOHUMUS" oceniano w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach w 2018 r. w uprawie marchwi doglebowo przed siewem oraz dolistnie w formie dwukrotnego oprysku w fazie 3-go liścia i 10-14 dni po pierwszym zabiegu dolistnym. Marchew uprawiana przy zastosowaniu stymulatora wzrostu w formie dolistnej charakteryzowała się korzystnymi parametrami wzrostu takimi jak masa korzenia, długość rośliny, długość korzenia oraz średnica korzenia. Zastosowanie stymulatora zarówno doglebowo jak i w formie oprysków dolistnych korzystnie wpłyneło na zawartość chlorofilu w liściach marchwi. Najwyższy plon ogólny i handlowy marchwi uzyskano aplikacji doglebowej, natomiast oprysk liści był dobrym uzupełnieniem w trakcie wegetacji. Stymulator wzrostu "TOHUMUS" nadaje się do stosowania w uprawie roślin warzywnych.

9. Informacje o oddziaływaniu nawozu na zdrowie ludzi, zwierząt oraz na środowisko

Biorąc pod uwagę, że zawartości zanieczyszczeń mineralnych (chromu, kadmu, niklu, ołowiu i rtęci) w organiczno-mineralnym stymulatorze wzrostu o nazwie "TOHUMUS" są mniejsze od dopuszczalnych wartości(opinia IUNG-PIB w Puławach z dn. 05.03.2020 r. oparta na podstawie wyników badań biologicznych, fizyko-chemicznych i chemicznych), należy stwierdzić, że użycie w/w stymulatora, zgodnie z instrukcją stosowania, nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.

10. Informacja o możliwości stosowania stymulatora wzrostu ze środkami ochrony roślin.

Stymulator wzrostu pod nazwą "TOHUMUS" nie jest przewidziany do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania z produktem

Podczas wszelkich czynności z produktem należy stosować rękawice ochronne, ochronę oczu. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. W przypadku dostania się na skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady lekarza. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, kontynuować płukanie. W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Nowy produkt

Stymulator wzrostu roślin TOhumus™ przeznaczony jest do stosowania w uprawach polowych oraz warzywniczych.

Rodzaj uprawy Sposób aplikacji Termin stosowania Dawka TOhumus™ / zalecana ilość
Zabieg doglebowy Stosować przed siewem/sadzeniem. Produkt najlepiej wymieszać z glebą 200-400 l/ha
Uprawy polowe (zboża, rzepak ozimy, kukurydza, rośliny bobowate, burak cukrowy, ziemniak, itd.)
Zabieg dolistny Jeden- dwa zabiegi w okresie intensywnego wzrostu 200-400 l/ha
Zabieg doglebowy Stosować przed siewem/sadzeniem. Produkt najlepiej wymieszać z glebą.

40 l/200-400 l wody/ha

2 l/10 l wody

Uprawy warzywnicze (marchew, papryka, pomidory, cebula, rośliny bobowate, rośliny kapustowate, itd.
Zabieg dolistny Jeden- trzy zabiegi w okresie intensywnego wzrostu

20-40 l/ha/ 200-500 l wody/ha

1-2 l/10 l wody

Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. 

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy roboczej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzyć odpowiednią ilość produktu. Następnie wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą. W przypadku upraw profesjonalnych produkt wlewać przez sito do zbiornika opryskiwacza przy włączonym mieszadle. Opróżnione opakowania przepłukać 3-krotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą. Następnie zbiornik uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po pracy zbiornik opryskiwacza dokładnie wymyć.

Produkt należy przechowywać:

- w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu,
- w temperaturze od 0 do 50°C
- z dala od źródeł ciepła, środków utleniających, (mocnych) kwasów,
- poza zasięgiem osób nieupoważnionych, dzieci i zwierząt.

Nie przechowywać z żywnością, napojami, paszami i wodą.

Zgoda na pliki cookie