Regulamin

 

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Grupa Azoty

Dzień dobry!

Poniżej widzisz regulamin sklepu grupaazoty.com, w którym znajdziesz m.in. zasady korzystania ze sklepu, rejestrowania kont użytkowników, dokonywania zakupów, składania reklamacji, przetwarzania danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Sklepu, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mailsklep@grupaazoty.com oraz nr telefonu: 14 637 47 89.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

Grupa Azoty

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:


 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,


 2. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym; jak Konsumenta traktuje się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://sklep.grupaazoty.com/ ,


 2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep.grupaazoty.com/content/9-regulamim


 3. Sprzedawca – Grupa Azoty spółka akcyjna, ul Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Kraków Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000075450 , NIP: 8730006829, o kapitale zakładowym: 495 977 420,00 zł, w całości opłaconym, BDO: 000012833.

§ 2

Postanowienia wstępne


 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów opisanych na stronach Sklepu, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.


 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.


 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

1. komputer, laptop lub pozostałe urządzenia elektroniczne z dostępem do Internetu;

2. dostęp do poczty elektronicznej;

3. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge w aktualnej wersji;

4. sugerowana najniższa rozdzielczość ekranu: 1024x768 dla urządzeń desktopowych;

5. możliwość włączenia w przeglądarce internetowej zapisu plików Cookies, a także obsługi Javascript."

5.      W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany właściwości i funkcjonalności Sklepu lub konta w celu dostosowania do aktualnych i wspieranych standardów. Zmiany mogą obejmować: zastąpienie dotychczasowego oprogramowania nowszą wersją. Sprzedawca poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem użytkowników posiadających konto w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.

 

6.      Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 5 powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp użytkowników posiadających konto do Sklepu lub konta lub korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz o prawie użytkownika do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy nie przysługuje, jeżeli Sprzedawca zapewnił użytkownikowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, konta lub dostępu do Sklepu zgodnego z umową, w stanie niezmienionym.

 

7.      Kupujący może przeglądać zawartość Sklepu bez konieczności podawania danych osobowych, ale nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

 

8.      Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

 

9.      Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto. Sprzedawca podaje cenę produktów oraz cenę za jednostkę miary, a w przypadku obniżenia ceny produktu dodatkowo informacje o najniższej cenie z ostatnich 30 dni.

 

10.  Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

 

11.  Sprzedawca posiada status spółki publicznej, w związku z czym niektóre informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, które nie zostały przekazane do publicznej wiadomości, mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nieuprawnione ujawnienie lub wykorzystanie tych informacji przed podaniem do publicznej wiadomości może stanowić naruszenie przepisów i powodować odpowiedzialność karną, przewidzianą w art. 180-182 w/w Ustawy. Kupujący, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, w związku z posiadaniem przez Sprzedawcę statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji na temat tych usług, w zakresie ustalonym aktami prawnymi obowiązującymi emitentów papierów wartościowych w Polsce.

 

12.  Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w sposób transparentny oraz zgodny z najwyższymi standardami prawnymi i etycznymi, w związku z czym oczekuje stosowania podobnych postaw i standardów od Kupujących. Kupujący, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, zobowiązuje się przez okres korzystania z tych usług, do przestrzegania wszelkich zasad antykorupcyjnych i innych zasad przedstawionych w Kodeksie postępowania dla partnerów biznesowych opracowanym i wdrożonym przez Grupę Kapitałową Grupa Azoty oraz mającym na celu wykrywanie i zwalczanie korupcji we wszystkich obszarach objętych działalnością Grupy Azoty. Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych jest zamieszczony na stronie internetowej Sprzedawcy pod linkiem http://tarnow.grupaazoty.com/spolka/zarzadzanie/zarzadzanie-zgodnoscia-compliance .

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną


 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Kupującemu możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.


 2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów opisanych na stronach Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.


 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.


 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu. Kupujący może także w każdym momencie dokonać weryfikacji i skorygowania swoich danych za pośrednictwem konta. Umowa o prowadzenie konta zawierana jest w języku polskim, na czas nieoznaczony.


5.      Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, usługach produktach związanych ze Sklepem. Zapis do newslettera możliwy jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera oraz zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

6.      Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

7.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

8.      Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu i ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową. Kupujący, w miarę możliwości, powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

9.      Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać w dowolnej formie, m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@grupaazoty.com. W reklamacji Kupujący powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację jako użytkownika Sklepu, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca odpowie na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w formie spełniającej wymogi trwałego nośnika.

10.  Względem Konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową usługi dostarczanej drogą elektroniczną dostarczanej jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności usługi dostarczanej drogą elektroniczną z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia usługi dostarczanej drogą elektroniczną, istniał w chwili jej dostarczenia.

11.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową usługi dostarczanej drogą elektroniczną dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miała być dostarczana. Domniemywa się, że brak zgodności usługi dostarczanej drogą elektroniczną z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową usługi dostarczanej drogą elektroniczną w zakresie dostarczanych aktualizacji, który wystąpił w czasie dostarczania usługi dostarczanej drogą elektroniczną w sposób ciągły lub w czasie zasadnie oczekiwanym przez Konsumenta w przypadku dostarczenia usługi dostarczanej drogą elektroniczną jednorazowo lub częściami.

 

 1. Jeżeli usługa dostarczana drogą elektroniczną jest niezgodna z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową.

 

 1. Sprzedawca doprowadza usługę dostarczaną drogą elektroniczną do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Koszty doprowadzenia usługi dostarczanej drogą elektroniczną do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.

 

 1. Jeżeli usługa dostarczana drogą elektroniczną jest niezgodna z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

2) Sprzedawca nie doprowadził do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta;

3) brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić usługę dostarczaną drogą elektroniczną do zgodności z umową;

4) brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania doprowadzenia do zgodności z umową;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on usługi dostarczanej drogą elektroniczną do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli usługa dostarczana drogą elektroniczną jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności usługi dostarczanej drogą elektroniczną z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności usługi dostarczanej drogą elektroniczną z umową jest istotny.

 

 1. Konsument zobowiązany jest do współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta.

 

§ 4

Prawa własności intelektualnej


 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.


 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5

Zamówienie


 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość lub jako zarejestrowany klient.

 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto użytkownika w Sklepie. Kupujący może założyć konto użytkownika również na etapie składania zamówienia.

 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

 4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

 5. Jeżeli Kupujący wybrał płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy.

 6. Kupujący ma możliwość modyfikacji złożonego zamówienia. W celu wprowadzeniu zmian Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym, który potwierdzi, czy z uwagi na etap realizacji zamówienia możliwe jest wprowadzenie jeszcze modyfikacji. Jeżeli zmiana jest możliwa Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego i wskaże, czy pociąga to za sobą zmiany w zakresie ceny, czasu dostawy lub innych ważnych dla Kupującego aspektów. Jeżeli wprowadzenie zmian nie jest możliwe lub Kupujący nie akceptuje skutków zmiany, Kupujący ma prawo anulować zamówienie, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane.

 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

§ 6
Formy dostawy i metody płatności


 1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.


 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.


 3. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca wskaże inaczej.


 4. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.


 5. Operatorem płatności jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.


 6. Faktura dokumentująca sprzedaż zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody w procesie zakupu. W innym przypadku będzie doręczona wraz z wysyłką.

§ 7

Realizacja zamówienia


 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
 1. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.


 2. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

§ 8

Odstąpienie Konsumenta od umowy


 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  2. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego w dowolnej formie - na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną.


 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://sklep.grupaazoty.com/content/8-odstapienie-od-umowy oraz stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.


 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem


 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.


 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


§ 9

Niedozwolone zachowania


 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:

  1. przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych,

  2. wykorzystywanie Sklepu do prowadzenia działań marketingowych, w szczególności publikowanie w Sklepie komentarzy o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym,

  3. publikowanie w Sklepie treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie,

  4. korzystanie ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Sprzedawcy,

  5. podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania,

  6. korzystanie z treści dostępnych w Sklepie z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Sklepem,

  7. udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.


 2. W przypadku niedozwolonego korzystania z Sklepu, Sprzedawca - po uprzednim poinformowaniu użytkownika i wyznaczeniu odpowiedniego terminu do zaniechania naruszeń - może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta użytkownika poprzez wysyłkę stosownej informacji na adres e-mail przypisany do konta użytkownika lub w innej formie spełniającej wymogi trwałego nośnika oraz zablokować Użytkownikowi dostęp do konta użytkownika.

§ 10

Odpowiedzialność za zgodność z umową


1.      Sprzedawca odpowiada za brak zgodności oferowanych w Sklepie produktów z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową. Produkty oferowane w Sklepie posiadają cechy wyspecyfikowane w Kartach Produktu dostępnych w zakładce „Materiały do Pobrania”.

 

2.      Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Pozostali Kupujący, akceptują fakt, że rękojmia Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona.

 1. Jeśli Konsument stwierdzi niezgodność produktu z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane z tą niezgodnością lub składając oświadczenie stosownej treści. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem każdego kanału komunikacji. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://sklep.grupaazoty.com/content/7-reklamacja, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.      Sprzedawca udzieli odpowiedzi na składaną przez Kupującego reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona na trwałym nośniku,  o ile to możliwe - za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

5.      Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

 

6.      Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

 

 

7.      Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 

8.      Konsument udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta produkt na swój koszt.

 

9.      Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

 

10.  Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1.      Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową, gdy naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów,

2.      Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 7-9 powyżej,

3.      brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową,

4.      brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany,

5.      z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.

 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.

 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Konsumenta wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.

 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 11

Dane osobowe i pliki cookies


 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.


 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  1. zawarcie i wykonanie umowy o prowadzenie konta użytkownika - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  2. zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  3. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  4. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  5. tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  6. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  7. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.


 3. W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe (np. system mailingowy, system fakturowy, system CRM), podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług. Wszystkie podmioty przetwarzające związane są ze Sprzedawcą umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

 4. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim w celu dostawy zamówień oraz kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Sprzedawcy pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.


 5. W ramach korzystania z newslettera dane użytkowników będą przechowywane na serwerach home.pl.


 6. Dane osobowe Użytkownika usuwane są po upływie terminu przedawnienia z umowy zawartej z Administratorem, za wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz za wyjątkiem danych znajdujących się w systemie mailingowym, które przechowywane są przez cały okres funkcjonowania newslettera w celu zapewnienia sobie możliwości wykazania chwili zapisu do newslettera oraz chwili wypisania się z newslettera, co stanowi uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


 7. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 8. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.


 9. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Kupującego. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z Google Analytics.


 10. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://sklep.grupaazoty.com/content/3-polityka-prywatnosci

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:


  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.

 3. Konsument może również skorzystać z Platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres mailowy Sprzedawcy na potrzeby kontaktu w zakresie ODR to: sklep@grupaazoty.com.

§ 13

Postanowienia końcowe


 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na stronach Sklepu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.


 2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i dobre obyczaje, mając na względzie zasady współżycia społecznego, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w zakresie warunków i zasad korzystania ze Sklepu, usług i funkcjonalności oferowanych przez Konto, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn: a)            zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie lub umowie sprzedaży zawieranych w ramach Sklepu; b) obiektywna konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do wiążących Sprzedawcę decyzji właściwego organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie względem Sprzedawcy, o ile wpływają na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie lub umowie sprzedaży zawieranej w ramach Sklepu; c) zmiana sposobu lub zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę określonych w Regulaminie, mająca charakter korzystny dla użytkowników, w szczególności w zakresie sprzedaży produktów lub aktualizacji wymagań technicznych, w tym także wprowadzenia nowych funkcjonalności lub usług; d) zmiana danych identyfikacyjnych Sprzedawcę oraz danych adresowych. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Kupujący, który posiada konto użytkownika w Sklepie, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika w terminie co najmniej 30 dni przed wejściem zmian w życie. Komunikat o zmianie Regulaminu zostanie także zamieszczony w ww. terminie na stronie internetowej Sklepu. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Kupujący może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym (usunąć konto użytkownika) do dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.


 3. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumenta jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.


 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania Konsumenta. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku takiej osoby sądem właściwym jest sąd jej miejsca zamieszkania.


 5. Niniejszy Regulamin został wprowadzony dnia 01.06.2023.


 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 

Załącznik:
Formularz odstąpienia od umowy

POBIERZ ZAŁĄCZNIK

Zgoda na pliki cookie